Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne


1.    Właścicielem serwisu Tlumaczenia-ostrowiec.pl oraz stacjonarnego Biura Tłumaczeń YES jest Firma Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowa YES, Maciej Wiśniewski.
2.    Firma mieści się przy ul. Sienkiewicza 66, 27-400 Ostrowiec Św.
3.    Firma wykonuje tłumaczenia pisemne: przysięgłe i zwykłe oraz ustne.
4.    Oprócz powyższych usług Firma prowadzi Szkołę Językową YES mającą swoją siedzibę w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 66.
5.    Wszystkie dokumenty do tłumaczenia, które są dostarczone przez Klienta objęte są poufnością, a zlecenie wykonywane jest zgodnie z terminem ustalonym pomiędzy Firmą, a Klientem.


§ 2 Zasady rozpoczęcia współpracy


1.    Klient przesyła za pośrednictwem serwisu Tlumaczenia-ostrowiec.pl bądź dostarcza osobiście do stacjonarnego Biura Tłumaczeń tekst do bezpłatnej wyceny.
2.    Po zaakceptowaniu ceny, terminu realizacji oraz wpłacie zaliczki w wysokości 50% wartości zlecenia następuje jego realizacja.
3.    Biuro Tłumaczeń YES przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00- 18.00, a w soboty w godzinach: 9.00-13.00. W przypadku złożenia wyżej wymienionych dokumentów po godzinach pracy Biura, za początek realizacji zlecenia uważa się dzień roboczy następujący po dniu dostarczenia tych dokumentów od godz. 9.00 rano. W przypadku złożenia dokumentów w dni wolne od pracy Biura za początek realizacji zlecenia uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.
4.    W szczególnych przypadkach Firma ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach, niż określone powyżej. Dotyczy to sytuacji określonych indywidualnie pomiędzy Firmą a Klientem.


§ 3 Warunki współpracy oraz sposoby płatności


1.    Po wykonaniu orientacyjnej wyceny usługi tłumaczenia i akceptacji przez Klienta ceny oraz terminu realizacji Klient wpłaca na konto Firmy zaliczkę w wysokości 50% wartości zlecenia.
2.    W niektórych przypadkach, a w szczególności przy dużych zleceniach oraz gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy Firma zastrzega sobie prawo do pobrania pełnej kwoty wartości zlecenia przed przystąpieniem do jego realizacji.


§ 4 Reklamacje


1.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji tłumaczeń, które według niego zawierają błędy, o ile je wskaże i uzasadni, a także w przypadku opóźnienia realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Biura. Reklamację można składać w ciągu 14 dni od momentu oddania tłumaczenia.
2.    W przypadku, gdy wystąpią błędy wskazane przez Klienta, serwis Tlumaczenia-ostrowiec.pl zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 14 dni od oddania gotowego tłumaczenia. Termin w którym zostanę usunięte błędy zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Termin poprawek będzie ustalany indywidualnie z Klientem do każdego zlecenia.  
3.    Odpowiedzialność serwisu Tlumaczenia-ostrowiec.pl ogranicza się do ceny zlecenia.
4.    W przypadku reklamacji serwis Tlumaczenia-ostrowiec.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania korekt.
5.    Serwis Tlumaczenia-ostrowiec.pl nie przyjmuje reklamacji dotyczących tłumaczeń, które są wykonywane w terminie "ekspres".


§ 5 Postanowienia końcowe


1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.    W szczególnych przypadkach portal Tlumaczenia-ostrowiec.pl może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.
3.    W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
4.    Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Biuro Tłumaczeń -
Szkoła Językowa YES

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

Kursy - Konwersacje - Korepetycje


ul. H. Sienkiewicza 66, Ostrowiec Św.
+48 41 249 03 22
fesyes@gmail.com